Heikki K. Auvinen Suurten muutosten silminnäkijä

Digitaaliosaamisen sertifioinnista

  • Digitaaliosaamisen sertifioinnista

Digitalisoinnin ja siitä käytävän keskustelun yhteydessä olisi kyettävä yksiselitteisesti määrittämään mitä digitalisoinnilla tarkoitetaan käsitteenä. Kuinka digitalisointi suhteutuu muihin käsityksiin ympäröivästä maailmasta. Jos digitalisointia ei hallita käsitteellisesti, se jää sanana shamaanien hokeman mantran tasolle ilman käytännön merkitystä maailman muuttamisessa. 

Oheisessa 8-tasoisessa hierarkkiassa on esitetty "kulmat pyöristäen" eräänlainen malli ihmismielen/ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden kehittymisestä.  Se koostuu kolmesta aikaulottuvuudesta vasemmalta oikealle.  Tämä hetki on keskisarakkeessa.  Alimmalla tasolla on pimeys ja ylimmällä tasolla kirkkaus/valo, jotka ovat olennaisia elementtejä kollektiivisen sosiaalisen tietoisuuden luomisessa.    

Kognitiiviset tieto-/osaamiselementit ovat tasoilla 2 - 7.  Ne ovat hierarkkisessa järjestyksessä, joissa alemman tason olemassaolo on ylemmän olemassaolon edellytys.  Kolme ensimmäistä tasoa kuvaa yksilön tietoisuuden kehitystä. Pisteellä kuvatun kanavan aukeaminen on sama kuin Platonin luolavertaus.  Kahdella ylemmällä  tasolla tietoisuus muuttuu kaksi- ja kolmiulotteiseksi todellisuudeksi ympärillä olevasta maailmasta, jossa on erilaisia voimagradientteja ja painotuksia.   

Sen sijaan tasot 5 - 7 kuvaavat kollektiivisita tietoisuutta ja sen kehitystä.  Taso viisi, jossa kolmio seisoo kannallaan, on vallitsevan hierarkkisen tietoisuuden malli.  Uskonnot, kirkkovaltiot ja hierarkkiset yhteisöt  vaikuttavat sen luoman järjestyksen avulla yksilötason tietoisuuteen sekä ajatteluun.  Se koostuu säännöksistä ja toiminnallista osioista sekä työkaluista/välineistä tiedonavaihdon ja vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. 

Taso kuusi taas on vastakkainen ilmiö tason viisi staattiselle hierararkialle.  Dynaaminen todellisuus korostaa jatkuvia valintatilanteita, joihin ihminen joutuu.  Historia ja tulevaisuus syntyvät kolmannen tason, yksilön,  lineaarisesta aikakäsityksestä mikä heijastuu myös yhteisötasolle.  On myös ymmärrettävä ero kolmion kärkien asennossa .  Lineaarisen aikaulottuvuuden olemassaolo neljännellä tasolla muuttuu käytettävissä olevien "voiman ja kaistaleveyden" mukaan. Sillä on vaikutusta todellisuuskuvaan.   

Seitsemännellä tasolla ihmisen oma tietoisuus on toissijaista, mutta vaikuttaa kuitenkin taustalla.  Siinä korostuu "olevaisen", ympäröivän maailman olemassaolo ja dynamiikka. Siinä toimitaan energian ehdoilla, joka alkukantaisemmassa ajattelussa oli sama kuin kirkkaus.  Energialla on kaksi ulottuvuutta - universaali ja nanoulottuvuus, jotka ovat mukana arkkihahmoissa (kolmio, suorakulmio ja ympyrä) ja niiden monimuotoisuutta korostavissa johdannaisissa.    

Tämän päivän digitalisointikäsite vaatii täsmennystä, mitä sillä tarkoitetaan.  Tarkoitetaanko sillä ympäröivän maailman kuvaamiseen liittyvää esitys- ja käyttötapaa (tietojen digitointi ja esittäminen digitaalisesti) vai myös sitä toimintaa, jolla asioita hallitaan, ohjataan ja/tai muutetaan digitaalisessa muodossa olevien tietojen ja tietovarantojen avulla.  Jälkimmäisessä tavassa digitalisointi ja tietojen käsittely edellyttää ohjattavan kohteen ja ohjaavan toiminnan erottamista omiksi kokonaisuuksikseen.    

Nuorena atk-alan työntekijänä opin 1970-luvun alussa Oy Nokia Ab, Elektroniikan kursseilla Honeywell-Bull -yhtiön kouluttajilta mikä merkitys on käsiteltävän tiedon sisällöllä ja laadulla. Jos tiedot eivät ole ajan tasalla tai ovat virheellisiä syntyy tilanne: "Garbage in -  garbage out". Se ei vie asioita ja maailman kehitystä eteenpäin vaikka kuinka tehokkaat tietokoneet ja tietoverkot olisivat käytössä asioiden digitalisoinnissa...       

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat